مرغ و سوفله خوری مسی وارمر دار تولید زنجان

تماس بگیرید

مشخصات فنی مرغ و سوفله مسی زنجان :

ارتفاع سایز 123 سانتی متر
قطر دهانه سایز 122.5 سانتی متر
ارتفاع سایز 225 سانتی متر
قطر دهانه سایز 231.5 سانتی متر
نانو شدهدارد
درپوشدارد
محل تولیدزنجان
رنگ قسمت داخلیسفید ( قلع اندود شده )
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهندارد
وارمردارد
موارد استفادهمرغ خوری ، سوپ خوری ، سوفله خوری